Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

ohhhfuckitt
11:04
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viakrolewnabalonowa krolewnabalonowa
ohhhfuckitt
11:04
8461 dbd2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrolewnabalonowa krolewnabalonowa
ohhhfuckitt
11:04
Nigdy nie chciałem być Twym weekendowym kochankiem
Chciałem jedynie być kimś w rodzaju przyjaciela
Kochanie, nigdy nie mógłbym ukraść Cię innemu
To taka szkoda, że nasza przyjaźń musiała się zakończyć
— Purple rain
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viamarvelous marvelous
ohhhfuckitt
11:04
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamarvelous marvelous
ohhhfuckitt
11:04
6086 dc4a
Reposted fromjawn-palace jawn-palace viamarvelous marvelous
ohhhfuckitt
11:03
Są dwa typy ludzi. Jednemu z nich ufamy i zawierzamy, lecz okazuje się słaby i zdradliwy. Drugi jest trudny i złożony, ale okazuje się bardziej niezawodny niż ktokolwiek przypuszczał. Jak ja.
— Filip Mountbatten
ohhhfuckitt
11:03
9763 941d
Reposted frommarvelous marvelous
ohhhfuckitt
11:03
9764 a81d
Reposted frommarvelous marvelous
ohhhfuckitt
11:03
ohhhfuckitt
11:03
I used to think that I could never lose anyone if I photographed them enough. In fact, my pictures show me how much I’ve lost.
— Nan Goldin
Reposted fromverronique verronique viadecanelle decanelle
ohhhfuckitt
11:03
9806 a453
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
11:02
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
11:02
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
11:02
8923 947e 500
Reposted fromkogs kogs viathehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma

September 14 2019

ohhhfuckitt
16:15
3069 d7da
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
ohhhfuckitt
16:15
0272 057e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeltane beltane
ohhhfuckitt
16:12
8415 1529 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
16:12
9842 cac5 500
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
16:11

Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów - nie mogą zmienić niczego.

— ~George Bernard Shaw
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viaoxygenium oxygenium
ohhhfuckitt
10:32
6796 9190 500
Reposted frombisia bisia viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl